INFO: +420 577 467 205 | info@kasava.cz
Dnes je 17. června 2024 a svátek má Adolf 13°C | Zítra Milan 23°C

Úřední deska

Výběrové řízení na referent/ka správního odboru - matrikář/ka, evidence obyvatel

Nadpis článku

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Kašava vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů


výběrové řízení na obsazení místa
referent/ka správního odboru - matrikář/ka, evidence obyvatel


Název územního samosprávného celku: Obec Kašava, IČ 00284050
Druh a charakteristika vykonávané práce:
• referent/ka správního odboru – matrikář/ka, evidence obyvatel, OÚ Kašava
• komplexní zajišťování státoobčanské agendy,
• koordinace občansko-správních záležitostí obce, včetně pořádání slavnostních obřadů,
• komplexní zajišťování činností spojených s vedením knih narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství a úmrtí,
• zajišťování matriční agendy, ověřování (vidimace a legalizace), CzechPoint.
• Pořádání kulturních akcí, správu majetku obce Kašava
• Agenda veřejného opatrovníka, sociální oblast.
Místo výkonu práce: Obec Kašava.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: pracovní poměr vzniká, podle § 4 a § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
Požadované vzdělání: minimálně úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
Dále výhodou:
• znalost matriční agendy a ověřování, znalost správního řádu, zkouška odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství, zkouška dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
• uživatelská znalost práce na PC včetně programů MS Office a KEO,
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
• jazykové znalosti (angličtina, němčina),
• komunikativnost, spolehlivost, schopnost samostatné práce, společenská úroveň asertivního jednání a vystupování, časová flexibilita, úhledný a čitelný rukopis,
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• kopie případných certifikátů, osvědčení o absolvování seminářů, vzdělávání nebo jiných kurzů.
Platové zařazení: dle platného katalogu prací NV č. 222/2010 a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Pracovní poměr: 0,5 úvazku na dobu určitou jednoho roku, s možností změny na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup: 01.08.2024 nebo dohodou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 28.06.2024 do 13:00 hodin.
Způsob podání přihlášky:
• osobně na podatelně obecního úřadu, Kašava 217, 763 19,
• nebo zasláním na adresu Obecní úřad Kašava, Kašava 217, 763 19,
• nebo do datové schránky dzmbwwe.
• obálku s přihláškou a všemi dokumenty uchazeč zřetelně označí „Výběrové řízení - matrika“.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
• korespondenční adresa
• číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• telefonický a emailový kontakt
• datum a podpis zájemce
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji pro potřeby výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků v platném znění. Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení výběrového řízení skartovány.
Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Informace k výběrovému řízení podá starosta obce Kašava Petr Černoch.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion